Algemene Voorwaarden Werving & Selectie

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten m.b.t. werving & selectie van personeel door Technical Forces BVBA.
Artikel 2: Deontologie
Als erkend werving en selectie kantoor handelt Technical Forces BVBA in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de werving en selectie kantoren en in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming op de privacy. Gegevens kunnen slechts worden opgenomen mits toestemming van de kandidaat. Indien het CV expliciet een gegeven vermeldt dan geldt deze als impliciete toestemming.
Artikel 3: Vrijblijvende offertes
Alle offertes en aanbiedingen van Technical Forces BVBA zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de kandidaat waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zou zijn.

Artikel 4: Informatieverstrekking en zorgvuldigheid
De opdrachtgever is gehouden Technical Forces BVBA bij aanvang en tijdens de duur van de opdracht alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze voor de bemiddelingsopdracht van Technical Forces BVBA van belang kan zijn. Ingeval van wijzigingen in de vacature is de opdrachtgever ertoe gehouden Technical Forces BVBA hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Technical Forces BVBA is voorgedragen, alsook met de bij deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt onder meer in dat de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na het kennismakingsgesprek hiervan aan Technical Forces BVBA een verslag overmaakt. Dit houdt in het bijzonder in dat de opdrachtgever ertoe gehouden is in geval van indienstneming van de door Technical Forces BVBA voorgedragen kandidaat dit binnen een termijn van 15 dagen na ondertekening van de arbeidsovereenkomst ter kennis te brengen aan Technical Forces BVBA.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
Technical Forces BVBA is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de totstandkoming van de overeenkomsten. Om die reden kan geen garantie worden gegeven omtrent het resultaat van de opdracht.
De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Technical Forces BVBA zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Technical Forces BVBA is niet aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij Technical Forces BVBA aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. De aansprakelijkheid van Technical Forces BVBA is steeds beperkt tot maximaal het door de opdrachtgever tijdig betaalde factuurbedrag.

Technical Forces BVBA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die via Technical Forces BVBA bemiddeld zijn.

De opdrachtgever vrijwaart Technical Forces BVBA tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.
Artikel 6: Non-wervingsbeding
Technical Forces BVBA zal gedurende een periode van 12 maanden na de totstandkoming van een wervingsovereenkomst zich ervan onthouden werknemer(s) van de opdrachtgever te benaderen met de intentie deze werknemer(s) te bemiddelen naar een andere werkgever, tenzij de werknemer hiertoe zelf het initiatief neemt door aantoonbaar kenbaar te maken een functie elders te willen aanvaarden.
Artikel 7 : Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Artikel 8 : Concurrentiebeding
Indien de opdrachtgever een door Technical Forces BVBA aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na de eerste voorstellingen van de kandidaat door Technical Forces BVBA aan de opdrachtgever alsnog een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddeling fee.
Het is de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever dit verbod overtreedt, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat. Onder het begrip bruto jaarsalaris van de kandidaat dient te worden verstaan het salaris waarvan sprake op de laatste loonbrief voor de nieuwe indiensttreding van de door Technical Forces BVBA voorgestelde kandidaat. Ingeval de kandidaat niet eerder tewerkgesteld is geweest wordt een bruto jaarsalaris van 27.600,00 euro in aanmerking genomen.
Dit artikel is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zelfs voor de daadwerkelijke start van de opdracht.

Dit artikel is eveneens van toepassing op alle kandidaten die worden voorgedragen door Technical Forces BVBA.
Artikel 9 : Betaling en additionele kosten
De facturen van Technical Forces BVBA zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, zijn de kosten van inning ten laste van de opdrachtgever. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 0,85% per maand verschuldigd. Bovendien zal na schriftelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125€. De wissels van Technical Forces BVBA kunnen deze regeling niet veranderen en scheppen geen enkele schuldhernieuwing. De kandidaat is niet gemachtigd om facturen te innen.

Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of de contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Technical Forces BVBA het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal Technical Forces BVBA integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die Technical Forces BVBA in dit verband zou kunnen lijden.

Alle klachten betreffende facturen moeten Technical Forces BVBA binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.

Wanneer tijdens de uitvoering van het contract, op vraag van de opdrachtgever, het voorwerp van de prestaties zou worden gewijzigd ( of wanneer het profiel van de kandidaat zou worden gewijzigd), zal de oorspronkelijke prijs worden vermeerderd in overeenstemming met het extra gevraagde werk. Wanneer de opdrachtgever extra diensten vraagt die niet in de overeenkomst zijn beschreven, zullen deze het voorwerp uitmaken van een aanhangsel, met aparte facturatie.
Artikel 10 : Annulering overeenkomst
Bij eenzijdige verbreking van het contract is de opdrachtgever op grond van artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek aan Technical Forces BVBA een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de som van de facturen die Technical Forces BVBA zou opgemaakt hebben indien het contract wel volledig werd uitgevoerd. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van het contract tussen de opdrachtgever en Technical Forces BVBA ten gevolge van niet-naleving door de opdrachtgever van wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de opdrachtgever verstrekt bij het sluiten van het contract. Technical Forces BVBA heeft het recht een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen.

Dit is niet meer mogelijk wanneer de opdrachtgever op voldoende wijze kan bewijzen dat Technical Forces BVBA aantoonbaar nalatig is geweest bij de uitoefening van de opdracht.

Artikel 11: Geen afwijking van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden sorteert geen effect. Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk worden overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens het Belgisch recht.
Artikel 12 : Toepasselijk recht
Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van deze contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Gent. Technical Forces BVBA heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemene recht.

Werk met ons samen

Vacatures
inSint-Denijs-Westrem